مکان های فرهنگی همدان

باغ موزه دفاع مقدس

باغ موزه دفاع مقدس در همدان، بلوار قائم قرار دارد.
مشاهده باغ موزه دفاع مقدس

موزه تاریخ طبیعی همدان

موزه تاریخ طبیعی همدان در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، در انتهای چهار باغ آزادگان واقع شده است.
مشاهده موزه تاریخ طبیعی همدان

موزه مفاخر و مشاهیر همدان

موزه مفاخر و مشاهیر همدان در خيابان شريعتی، در خانه بيژن قرار دارد.
مشاهده موزه مفاخر و مشاهیر همدان

استان

استان همدان

استان همدان

استان همدان یکی از استان های ایران است. مرکز این استان، شهر همدان است. استان همدان از استان های كوهستانی، مرتفع، سرد و بادخیز كشور محسوب می شود.
مشاهده استان همدان