مکان های تاریخی بیرجند

آب انبار حاج ملک

آب انبار حاج ملک مربوط به دوره قاجار است و در شهر بیرجند، در خیابان شهید مطهری واقع شده است.
مشاهده آب انبار حاج ملک

ارگ بهارستان

ارگ بهارستان مربوط به دوره افشار است و در شهر بیرجند، در خیابان شهید منتظری واقع شده است.
مشاهده ارگ بهارستان
ارگ کلاه فرنگی

ارگ کلاه فرنگی

ارگ کلاه فرنگی مربوط به دوره قاجار است و در شهر بیرجند، در خیابان شهید مطهری واقع شده است.
مشاهده ارگ کلاه فرنگی

بنای تاریخی خواجه خضر

بنای تاریخی خواجه خضر مربوط به دوره قاجار است و در شهر بیرجند، در خیابان شهید منتظری واقع شده است.
مشاهده بنای تاریخی خواجه خضر

بند دره

بند دره مربوط به اواخر دوره‌ زند و اوایل دوره‌ قاجار است و در جنوب شهر بیرجند، در میان رشته کوه باقران واقع شده است.
مشاهده بند دره

خانه آراسته

خانه آراسته مربوط به دوره قاجار است و در شهر بیرجند، در خیابان شهید منتظری واقع شده است.
مشاهده خانه آراسته

خانه علوی

خانه علوی مربوط به دوره زندیه است و در شهرستان بیرجند، روستای خوسف واقع شده است.
مشاهده خانه علوی

سنگ نگاره لاخ مزار

سنگ نگاره لاخ مزار مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان بیرجند، در روستای کوچ واقع شده است.
مشاهده سنگ نگاره لاخ مزار

مدرسه شوکتیه

مدرسه شوکتیه در بافت تاریخی شهر بیرجند، در خیابان شهید منتظری واقع شده است.
مشاهده مدرسه شوکتیه

استان

استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی در شرق ایران واقع شده و مرکز آن، شهر بیرجند است. استان خراسان جنوبی، پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد.
مشاهده استان خراسان جنوبی