گردشگاه های طبیعی همدان

دشت میشان

دشت میشان

دشت میشان یا میدان میشان یکی از دشتهای کوهستان الوند است.
مشاهده دشت میشان

سد اکباتان

سد اکباتان یکی از مهمترین سدهای استان همدان است.
مشاهده سد اکباتان

استان

استان همدان

استان همدان

استان همدان یکی از استان های ایران است. مرکز این استان، شهر همدان است. استان همدان از استان های كوهستانی، مرتفع، سرد و بادخیز كشور محسوب می شود.
مشاهده استان همدان