مکان های مذهبی بیرجند

حسینیه نواب

حسینیه نواب مربوط به دوره صفویه است و در بافت قدیمی شهر بیرجند، در محله چهار درخت واقع شده است.
مشاهده حسینیه نواب

مسجد جامع چهار درخت

مسجد جامع چهار درخت مربوط به اواخر دوره قاجار است و در شهر بیرجند، در محله چهار درخت واقع شده است.
مشاهده مسجد جامع چهار درخت

مصلای بیرجند

مصلای بیرجند مربوط به دوره قاجار است و در شهر بیرجند، در سه راه اسدی واقع شده است.
مشاهده مصلای بیرجند

استان

استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی در شرق ایران واقع شده و مرکز آن، شهر بیرجند است. استان خراسان جنوبی، پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد.
مشاهده استان خراسان جنوبی