استان

استان مرکزی

استان مرکزی

استان مرکزی تقریباً در مرکز ایران قرار دارد. مهمترین انواع آب و هوای استان عبارتند از: آب و هوای نیمه بیابانی، آب و هوای معتدل کوهستانی همراه با زمستان سرد و تابستان معتدل، آب و هوای سرد کوهستانی با زمستانی سرد و برفی و تابستانی خنک
مشاهده استان مرکزی