آرامگاه های بیرجند

آرامگاه حسام الدوله

آرامگاه حسام الدوله مربوط به دوره قاجار است و در شهر بیرجند، در خیابان شهید منتظری واقع شده است.
مشاهده آرامگاه حسام الدوله

استان

استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی در شرق ایران واقع شده و مرکز آن، شهر بیرجند است. استان خراسان جنوبی، پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد.
مشاهده استان خراسان جنوبی