کارگاه های بندرعباس

عروسک جان خلاق

عروسک جان خلاق

عروسک جان خلاق انواع وسیعی از عروسک های محلی و عروسک های خلاق را طراحی و عرضه می کند.
مشاهده عروسک جان خلاق
گالری پوسیر

گالری پوسیر

گالری پوسیر انواع عروسک های محلی را طراحی و عرضه می کند.
مشاهده گالری پوسیر
گالری حجلک

گالری حجلک

گالری حجلک انواع عروسک های محلی، نقاشی های محلی و ماکت حجله را طراحی و عرضه می کند.
مشاهده گالری حجلک
صنایع دستی کاید

صنایع دستی کاید

صنایع دستی کاید انواع صنایع دستی حصیری را عرضه می کند.
مشاهده صنایع دستی کاید

استان

استان هرمزگان

استان هرمزگان

استان هرمزگان در جنوب ایران و در شمال تنگه هرمز قرار دارد. کرانه‌های این استان در شرق بر دریای عمان و در غرب بر خلیج فارس قرار دارند.
مشاهده استان هرمزگان