کارگاه های هنرهای تجسمی

آزیتا آیتی زاده

تهران

آزیتا آیتی زاده

آزیتا آیتی زاده در زمینه نقاشی رنگ و روغن فعالیت می کنند.
مشاهده این کارگاه هنرهای تجسمیمشاهده تهران
ایمان ملکی

تهران

ایمان ملکی

استاد ایمان ملکی نقاش سبک واقع‌گرایی ایرانی هستند.
مشاهده این کارگاه هنرهای تجسمیمشاهده تهران
پیمانه ترکمنها

تهران

پیمانه ترکمنها

پیمانه ترکمنها در زمینه خوشنویسی و تذهیب فعالیت می کنند.
مشاهده این کارگاه هنرهای تجسمیمشاهده تهران
محمود فرشچیان

اصفهان

محمود فرشچیان

استاد محمود فرشچیان نقاش ایرانی است. استاد محمود فرشچیان بنیان‌گذار مکتب خود در نقاشی ایرانی است.
مشاهده این کارگاه هنرهای تجسمیمشاهده اصفهان
منوچهر ملکشاهی

تهران

منوچهر ملکشاهی

استاد منوچهر ملکشاهی در زمینه نقاشی رنگ و روغن فعالیت می کنند.
مشاهده این کارگاه هنرهای تجسمیمشاهده تهران
ندا نیریزی

اصفهان

ندا نیریزی

ندا نیریزی، هنرمند اهل اصفهان در زمینه نگارگری و تذهیب فعالیت می کنند.
مشاهده این کارگاه هنرهای تجسمیمشاهده اصفهان