کارگاه های هنرهای تجسمی

آزیتا آیتی زاده

تهران

آزیتا آیتی زاده

آزیتا آیتی زاده در زمینه نقاشی رنگ و روغن فعالیت می کنند.
مشاهده این کارگاه هنرهای تجسمیمشاهده تهران
ایمان ملکی

تهران

ایمان ملکی

استاد ایمان ملکی در زمینه نقاشی رنگ و روغن فعالیت می کنند.
مشاهده این کارگاه هنرهای تجسمیمشاهده تهران
پیمانه ترکمنها

تهران

پیمانه ترکمنها

پیمانه ترکمنها در زمینه خوشنویسی و تذهیب فعالیت می کنند.
مشاهده این کارگاه هنرهای تجسمیمشاهده تهران
منوچهر ملکشاهی

تهران

منوچهر ملکشاهی

استاد منوچهر ملکشاهی در زمینه نقاشی رنگ و روغن فعالیت می کنند.
مشاهده این کارگاه هنرهای تجسمیمشاهده تهران
ندا نیریزی

اصفهان

ندا نیریزی

ندا نیریزی، هنرمند اهل اصفهان در زمینه نگارگری و تذهیب فعالیت می کنند.
مشاهده این کارگاه هنرهای تجسمیمشاهده اصفهان