کارگاه های گلیم بافی

صنایع دستی سنه سوجا

سنندج

صنایع دستی سنه سوجا

صنایع دستی سنه سوجا انواع صنایع دستی تزیینی را عرضه می کند.
مشاهده این کارگاه گلیم بافیمشاهده سنندج
گلیم پرسپولیس

اردبیل

گلیم پرسپولیس

گلیم پرسپولیس انواع گلیم دستباف را عرضه می کند.
مشاهده این کارگاه گلیم بافیمشاهده اردبیل
گلیم دفتین

یاسوج

گلیم دفتین

گلیم دفتین انواع گلیم دستباف را عرضه می کند.
مشاهده این کارگاه گلیم بافیمشاهده یاسوج
گلیم قشقایی آی پارا

شیراز

گلیم قشقایی آی پارا

گلیم قشقایی آی پارا انواع گلیم دستباف را عرضه می کند.
مشاهده این کارگاه گلیم بافیمشاهده شیراز
گلیم ماندگار

تهران

گلیم ماندگار

گلیم ماندگار انواع آثار هنری برگرفته از فرش و گلیم دستباف را عرضه می کند.
مشاهده این کارگاه گلیم بافیمشاهده تهران