لندمارک های همدان

شیر سنگی

شیر سنگی

شیر سنگی از یادمانهای باستانی شهر همدان است که در انتهای خیابان سنگ شیر و در وسط میدان مربع شکلی به همین نام جای گرفته است.
مشاهده شیر سنگی

استان

استان همدان

استان همدان

استان همدان یکی از استان های ایران است. مرکز این استان، شهر همدان است. استان همدان از استان های كوهستانی، مرتفع، سرد و بادخیز كشور محسوب می شود.
مشاهده استان همدان