درباره پارچه های دستبافت

پارچه های دستبافت یکی از دسته بندی های صنایع دستی ایران است. پارچه های دستبافت حیطه وسیعی از صنایع دستی را شامل می شود. موارد زیر تنها مثالهای محدودی از پارچه های دستبافت ایران هستند:

  • زربفت
  • ترمه
  • دارایی
  • چادرشب

کارگاه های پارچه های دستبافت

کارگاه ها
برای پارچه های دستبافت، 6 کارگاه لیست شده است.
مشاهده کارگاه های پارچه های دستبافت