درباره پاپیه ماشه

پاپیه ماشه یکی از صنایع دستی ایران است. پاپیه ماشه در لغت معنای کاغذ جویده یا کاغذ جویده شده می دهد. پاپیه ماشه موادی ترکیبی از تکه های کاغذ یا خمیر کاغذ است، که گاهی با پارچه‌ها توسط ماده‌ای چسباننده تقویت و مستحکم می شود.

کارگاه های پاپیه ماشه

کارگاه ها
برای پاپیه ماشه، 3 کارگاه لیست شده است.
مشاهده کارگاه های پاپیه ماشه