درباره رودوزی روی پارچه

رودوزی روی پارچه یکی از دسته بندی های صنایع دستی ایران است. رودوزی روی پارچه حیطه وسیعی از صنایع دستی را شامل می شود. موارد زیر تنها مثالهای محدودی از رودوزی های روی پارچه در ایران هستند:

  • سوزن دوزی بلوچی
  • سوزن دوزی ترکمن
  • پته
  • سرمه دوزی

کارگاه های رودوزی روی پارچه

کارگاه ها
برای رودوزی روی پارچه، 3 کارگاه لیست شده است.
مشاهده کارگاه های رودوزی روی پارچه